Služby

Geometrický plán

Geometrický plán

• Vyznačení obvodu budovy

Kolaudace, zápis stavby do katastru nemovitostí

• Změna obvodu budovy

Přístavba, částečná demolice

• Rozdělení pozemku

• Vymezení rozsahu věcného břemene

• Zpřesnění hranic pozemku

• Vyznačení vodního díla

Ceník
Zaměření pozemku

Vytyčovací práce

• Vytyčení hranic pozemků

• Vytyčení staveb dle projektové dokumentace

• Vytyčení inženýrských sítí

Ceník
Inženýrská geodézie

Pro projektanty

• Zaměření polohopisného a výškopisného plánu

• Zaměření skutečného provedení staveb

Budovy, inženýrské sítě, silnice atd.

Ceník